Het nieuwe verdrag voor de volle zee: Wat wordt ermee bereikt?

28.04.2023

un unfit for purpose un imo - ocean-rebellion-blinded-joao-daniel-pereira-005-8632

Uittreksel uit een artikel dat voor het eerst werd gepubliceerd op Green New Deal Media, lees het originele artikel hier. Door Chris Armstrong, hoogleraar politiek aan de universiteit van Southampton, en auteur van A Blue New Deal: Waarom we een nieuwe politiek voor de oceaan nodig hebben

Op 5 maart zijn de Verenigde Naties het eindelijk eens geworden over een nieuwe Verdrag betreffende de volle zeeen iedereen die om de oceaan geeft haalde opgelucht adem. De overeenkomst werd alom geprezen als een enorme, historische prestatie.

Maar wat wordt met het verdrag bereikt? En hoe succesvol zal het waarschijnlijk zijn in het aanpakken van de enorme problemen van milieu- en sociale onrechtvaardigheid waarmee we op zee worden geconfronteerd?

Een cruciale "bestuurlijke leemte" opvullen

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee werd in 1982 ondertekend. Sindsdien heeft elke kuststaat zijn eigen stukje zeegebied. Deze "Exclusieve Economische Zones" beslaan ongeveer 40% van de oceaan en bevatten het meeste zeeleven. Staten mogen in hun zones grotendeels naar eigen goeddunken vissen.

Dan is er nog de zeebodem. Onder hun afzonderlijke Exclusieve Economische Zones mag elke lokale staat olie en andere mineralen winnen als hij dat wil. De rest van de zeebodem wordt daarentegen geregeld door de Internationale Zeebodemautoriteit, die regels moet vaststellen en uitvoeren voor zeebodemwinning in de hele oceaan. (een actueel onderwerp op zich).      

Maar dit laat een enorm gat over in de volle zee: alle delen van de oceaan die buiten het zeegebied van een staat liggen, tot aan (maar niet met inbegrip van) de zeebodem. De volle zee vertegenwoordigt ongeveer 60% van het oceaanoppervlak en 95% van het volume.

Van oudsher zijn ze in het beste geval zeer losjes gereguleerd. Het standaardbeginsel was de "vrijheid van de zeeën", wat betekent dat iedereen het recht heeft om de rijkdommen van de volle zee naar hartelust te exploiteren, zelfs wanneer hun activiteiten het milieu schaden.

Het niet beschermen van de volle zee

De wereld is er tot dusver niet in geslaagd om deze vrijbuiterij serieus te beteugelen. Regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB's) werken samen om vangstbeperkingen voor vissoorten in sommige delen van de volle zee vast te stellen.

Maar in de praktijk hebben ze weinig effect gehad. Een groot probleem is dat vissersvaartuigen op volle zee kunnen kiezen onder welke vlag zij varen. De zogenaamde "goedkope vlag"-landen tonen weinig belangstelling voor milieubescherming en sluiten zich misschien helemaal niet aan bij ROVB's. Bijvoorbeeld de Marshalleilanden, een toonaangevende vlag van het gemak land, hoort niet thuis aan de meeste ROVB's die tonijn tegen overbevissing willen beschermen. Varen onder een vlag van de Marshalleilanden stelt gewetenloze bedrijven dus in staat om zonder beperkingen op tonijn te vissen in vele delen van de oceaan.

Een ander groot probleem is het mislukken van de beschermde mariene zones op volle zee, die tot dusver slechts 1% van de oppervlakte bestrijken. Staten werken samen om deze op volle zee in te stellen. Maar veel staten verzetten zich tegen de oprichting ervan, en hun weigering om MPA's te erkennen kan ze doen mislukken. (In 2020 bijvoorbeeld hebben Rusland en China kapseisde een plan om een grote MPA in de wateren rond Antarctica te creëren). Zelfs als ze worden gecreëerd, kunnen schepen die onder goedkope vlag varen weigeren de regels van specifieke MPA's na te leven. Een belangrijke test voor het nieuwe verdrag is of het een manier biedt om dit probleem te omzeilen en echte bescherming biedt.

Mariene genetische informatie: aan de winnaar de buit?

Een apart probleem binnen het hedendaagse bestuur van de volle zee is de vrijbrief voor mariene genetische informatie. Tot nu toe was elk bedrijf vrij om mariene organismen op volle zee op te pikken en hun genetische sequenties te patenteren in de hoop dat ze de sleutel zouden vormen tot de chemicaliën of geneesmiddelen van de toekomst. Eén bedrijf, het Duitse BASF, heeft... gepatenteerd duizenden genetische sequenties zonder er iemand voor te betalen.      

Maar veel landen in het Zuiden vinden dat deze genetische hulpbronnen moeten worden beschouwd als het gemeenschappelijk bezit van allen, en dat de winsten uit het gebruik van mariene genetische informatie wereldwijd moeten worden gedeeld. Een andere belangrijke uitdaging voor het nieuwe verdrag is dan ook of het een eerlijk systeem voor de regulering van het gebruik van mariene genetische informatie zal inluiden.

Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
Onze interventies zijn afhankelijk van uw steun.

Hoeveel vooruitgang boekt het nieuwe Verdrag?

De totstandkoming van het verdrag is een zeer moeilijk proces geweest, dat bijna twintig jaar in beslag heeft genomen. Rijke landen hebben voortdurend gedreigd om van de onderhandelingen af te zien, in de wetenschap dat dit betekent dat zij de volle zee ongestoord kunnen blijven exploiteren. Het feit dat er nu een verdrag is, moet dan ook worden gevierd.

De nieuw document omvat een heleboel onderwerpen, en ik zal me hier concentreren op slechts twee - beschermde mariene gebieden en mariene genetische hulpbronnen - om te zien hoeveel vooruitgang het boekt.

Laten we eerst terugkomen op de beschermde zeegebieden. Het uitblijven van een akkoord over een omvangrijk netwerk van MPA's op volle zee is al lange tijd een wereldwijde schande en dreigt een streep door de rekening te halen. plannen om te beschermen 30% land en zee tegen het jaar 2030.

Het is dan ook een enorme opluchting dat het nieuwe verdrag daadwerkelijk voorziet in een mechanisme voor het creëren van nieuwe MPA's op volle zee. Maar of ze uiteindelijk 30% van de oceaan gaan beslaan, valt nog te bezien. De kleine lettertjes van het nieuwe verdrag zijn enigszins verontrustend. Elk land dat met succes bezwaar maakt tegen een bepaalde MPA, is blijkbaar niet verplicht deze te respecteren.

De gronden die een land kan aanvoeren om bezwaar te maken, lijken op het eerste gezicht zeer rekbaar. Staten kunnen onder meer aanvoeren dat de MPA inbreuk maakt op hun rechten uit hoofde van het bestaande zeerecht. Het valt nog te bezien hoe deze bezwaren in de praktijk zullen worden behandeld, maar de weg zou open kunnen liggen voor landen die onder goedkope vlag varen om een hele reeks bezwaren in te dienen tegen nieuwe beschermde gebieden. In het slechtste geval zou dit schepen die onder hun vlag varen de vrijheid geven om destructieve visserijpraktijken te blijven toepassen. Intussen wordt in het verdrag zorgvuldig vermeden op de tenen van de bestaande ROVB's te trappen, ook al hebben die waren vaak niet effectief bij het beschermen van vis tegen destructieve visserijpraktijken.  

Ten tweede de mariene genetische hulpbronnen. Hier is de lastige vraag hoe een nieuw mechanisme voor het delen van voordelen er precies uit zal zien. Zullen bedrijven die genetische codes patenteren geld moeten delen met het Zuiden? Of kunnen ze gewoon niet-monetaire voordelen delen, zoals informatie en gegevens? Zal het delen van voordelen verplicht of optioneel zijn?

Teleurstellend genoeg lijkt het nieuwe Verdrag deze netelige kwesties helemaal niet op te lossen. In de overeengekomen tekst wordt voorgesteld een nieuw wereldfonds op te richten. Maar wie zal daaraan bijdragen, en wanneer? Zullen de bijdragen vrijwillig of verplicht zijn? Momenteel lijkt het erop dat het streven naar een akkoord de onderhandelaars ertoe heeft gebracht deze cruciale vragen uit te stellen tot een later tijdstip.

un unfit for purpose - ocean-rebellion-projections-joao-daniel-pereira-001-8730

Samenvattend

Het lijdt geen twijfel dat het nieuwe verdrag op sommige gebieden waardevolle vooruitgang boekt. Het biedt onder meer een kader waarbinnen 30% van de oceaan kan worden beschermd - maar om ook maar in de buurt van dat doel te komen, zal hard politiek werk nodig zijn. Het voorziet ook in een mechanisme om de baten van de exploitatie van mariene genetische hulpbronnen te verdelen - al valt hierover nog veel te twisten.

Maar het is belangrijk dat we er niet van uitgaan dat het vakje van een eerlijk en doeltreffend bestuur van de volle zee is aangevinkt, en onze aandacht op andere kwesties richten.

In veel opzichten blijft het Verdrag zeer permissief, en het is niet duidelijk of het ons in staat zal stellen de dubbele crisis van milieuvernietiging en groeiende ongelijkheid in de oceaaneconomie adequaat aan te pakken. Daarvoor, ambitieuzer beleid nodig zijn, waaronder het verbieden van de overgrote meerderheid van de winningsactiviteiten op volle zee. Vooraanstaande visserijdeskundigen hebben gesuggereerd dat we er beter aan zouden doen om bijvoorbeeld gewoon beëindig alle visserij op volle zee.

Hoewel het Verdrag ongetwijfeld enige vooruitgang boekt, blijven er dus nog heel wat uitdagingen over. Het centrale belang van de oceaan voor onze toekomst betekent dat we uiteindelijk groter moeten denken. Een betere aanpak houdt in dat de volle zee wordt beschouwd als ons belangrijkste reservoir van biodiversiteit, dat dienovereenkomstig moet worden beschermd - zelfs als dit betekent dat we de sluipende industrialisatie van de oceaan de rug moeten toekeren.

Foto's: van bovenaf, João Daniel Pereira 1 en 4, Guy Reece 2, Cornel.ph, 3, Ilya Fisher 5.

Taxonomie sjabloon

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail